انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :سوابق شغلی دکتر فریدون نوحی:

1-     معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2-     مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری استان کرمان

3-     رئیس مجتمع آموزشی پزوهشی وزارت بهداری سابق

4-     معاونت درمان وزارت بهداری سابق و معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

5-     معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

( جمعاً حدود هشت سال در سمت معاونتهای وزارت بهداری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در دوره های وزارت جناب آقای دکتر منافی ، جناب آقای دکتر مرندی ، جناب آقای دکتر فاضل )

6-      عضو هیات نظارت و بازرسی شورایعالی انقلاب فرهنگی

7-     عضو و دبیر هیات مرکزی گزینش دانشجوی وزارت بهداشت

8-     عضو و دبیر هیات مرکزی گزینش استاد وزارت بهداشت

9-     عضو شورایعالی برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی

10- سرپرست گروه پزشکی شورایعالی برنامه ریزی شورایعالی انقلاب فرهنگی

11-  عضو شورای تدوین سیاستها و برنامه ریزی وزارت بهداشت

12- عضو شورای عالی انتقال خون ایران

13- عضو شورای آموزش پزشکی جامعه نگر

14- عضو و رئیس کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی

15- عضو شورای فنی وزارت بهداشت............

16- عضو شورایعالی بازآموزی

17- عضو شورای اجرائی بورس

18- عضو شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ( بیش از بیست سال)

19- عضو کمیته سه نفره تائید رشته های دانشگاهی آزاد اسلامی

20- عضو هیات امناء ارزی وزارت بهداشت

21- عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی

22- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

23- عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت ( بیش از پانزده سال )

24- عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( بیش از بیست سال)

25- عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران ( بیش از بیست سال)

26- عضو موسس انجمن های اینترونشنال کاردیولو‍ژ‍‍ی ، اکوکاردیوگرافی و شبکه تحقیقاتی قلب و عروق کشور

27- عضو ثابت تیم پزشکی حضرت امام خمینی قدس سره و شریف

28- عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ادامه دارد)

29- عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت بهداشت ( ادامه دارد)

30- عضو کمیسیون تایید مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت ( ادامه دارد)

31- عضو هیات امنا بانک چشم ایران ( ادامه دارد)

32- عضو و دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصص بیماری های قلب و عروق ( ادامه دارد)

33- عضو و دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصصی بیماری های قلب و عروق ( ادامه دارد)

34- رئیس انجمن قلب و عروق ایران از بدو تاسیس تاکنون

35- رئیس هیات مدیره انجمن خیریه قلب و عروق ایران از بدو تاسیس تاکنون

36- رئیس مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

37- عضو موسس و رئیس هیات مدیره بیمارستان بهمن

38- مشاور و نماینده وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شورایعالی برنامه ریزی